Một vài dự án lớn đã & đang triển khai của VINACO trong 5 năm gần đây.