Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

 

 

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông VINACO

 

Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông VINACO

Mã số doanh nghiệp: 2900535996

Địa chỉ trụ sở chính: Số 217, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An.

Kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

Thời gian: 07 giờ 00 phút ngày 21 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Hoa Thường, số 165 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nội dung Đại hội:

  • Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV năm 2017.
  • Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2017.
  • Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) .
  • Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội thì phải lập Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo Thư mời) và xuất trình khi đến tham dự cuộc họp.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời họp Đại hội, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2018.

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Toàn bộ thông tin, tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ: www.vinaco.com.vn, chọn mục “Tin tức”, chọn bài “Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” để cập nhật thông tin và tải các tài liệu.

Trân trọng.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Nguyễn Thị Thu Hà

 

1.Chuong trinh

2.TT15

3.TT19

4.Quy che lam viec

5.Phieu bieu quyet

6.Phieu bau thanh vien HDQT

8.Nghi Quyet (dự thảo)

Comments are closed.